Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

Aleksander Kowalski

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 07.05.2010 10:26

Przy Sekretariacie Jedności Chrześcijan, utworzonym jeszcze na dwa lata przed Soborem, 5 czerwca 1960 r., została ustanowiona 22 października 1974 r. Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Henryk Przondziono/Agencja GN Tora

Mylące jednak byłoby wyciągać stąd wniosek, że dopiero wtedy, prawie dziewięć lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, Kościół zaczął się instytucjonalnie zajmować dialogiem z żydami. Strukturą uwzględniającą w swej działalności również relacje chrześcijańsko-żydowskie był praktycznie od samego początku właśnie wspomniany sekretariat, w ramach którego dopiero Paweł VI wyodrębnił w tym celu specjalną komisję. Jednak już twórca Sekretariatu Jedności Chrześcijan, Jan XXIII, zaledwie trzy miesiące po jego utworzeniu powierzył 18 września 1960 r. kierującemu nim kard. Augustinowi Bei obok ekumenizmu również relacje z wyznawcami religii mojżeszowej.

Na Soborze brano przez pewien czas pod uwagę możliwość włączenia tekstu o żydach do dokumentu o ekumenizmie. Ostatecznie jednak znalazł się on w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Miało to na celu uniknięcie również pewnych trudności na tle politycznym, związanych zwłaszcza z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Chodziło o to, by religie obu stron konfliktu bliskowschodniego, czyli islam i judaizm, potraktować niejako „na równi” w tym samym dokumencie, otwartym na dialog ze wszystkimi wyznawcami jakiejś wiary religijnej. Jeszcze na półtora roku przed zakończeniem obrad soborowych Paweł VI założył 19 maja 1964 r. celem rozwijania relacji z religiami niechrześcijańskimi specjalny Sekretariat dla Niechrześcijan.

Można by zatem pytać, dlaczego utworzona 10 lat później Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem nie weszła w jego skład, ale zachowała związek z dykasterią zajmującą się ekumenizmem, który dotyczy chrześcijan różnych wyznań. Czyż judaizm nie jest religią niechrześcijańską? Uznano jednak, że związki Kościoła z żydami, sięgające samych korzeni chrześcijaństwa, są o wiele głębsze i bardziej zasadnicze, niż w przypadku innych religii. Co więcej, odwoływanie się do tego wspólnego dla żydów i dla wszystkich chrześcijan dziedzictwa służy zarazem zbliżeniu między wyznawcami Chrystusa. Paradoksalnie Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem okazała się poniekąd „trwalsza” od samego Sekretariatu Jedności Chrześcijan. Istnieje bowiem aż do dziś pod tą samą nazwą, co 35 lat temu, podczas gdy sekretariat Jan Paweł II przekształcił w 1988 r. w Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, choć zachowuje ona jego strukturę i kompetencje.

Paweł VI, mając wciąż na oku, podobnie jak w przypadku soborowej Deklaracji Nostra aetate, trudną sytuację bliskowschodnią, zadbał o zachowanie również tutaj pewnej równowagi między judaizmem a islamem. Tego samego dnia, kiedy w Sekretariacie Jedności Chrześcijan powołał do życia specjalną strukturę dla relacji z żydami, w Sekretariacie dla Niechrześcijan utworzył coś bardzo podobnego: Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Muzułmanami. Istnieje ona do dziś w tej dykasterii, która również decyzją Jana Pawła II stała się w 1988 r. Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego. Na czele obu komisji, dla żydów i dla muzułmanów, stanęli szefowie odpowiednich sekretariatów. W przypadku Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem był to kard. Johannes Willebrands, który w kierowaniu sprawami ekumenicznymi zastąpił zmarłego w 1968 r. kard. Beę. Wiceprzewodniczącym został sekretarz tej dykasterii, prał. Charles Moeller, a sekretarzem dominikanin, o. Pierre-Marie Contenson. Już w niespełna trzy tygodnie od utworzenia komisji udał się on na kilkanaście dni (10-18 listopada 1974 r.) do Jerozolimy, gdzie spotkał się zarówno z osobistościami chrześcijańskimi – katolickimi i innych wyznań – jak też ze środowiskami żydowskimi: władzami izraelskimi, głównymi rabinami, intelektualistami. Chodziło o nawiązanie kontaktu i poinformowanie o celach powstałej w Watykanie struktury.

Zaledwie dwa miesiące po założeniu Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem ukazał się jej pierwszy dokument. Są to Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej „Nostra aetate” nr 4. Mogłoby dziwić tak szybkie ich wydanie przez dopiero co powstałą strukturę, ale nie zapominajmy, że relacjami chrześcijańsko-żydowskimi już od 14 lat (od 1960 r.) zajmował się Sekretariat Jedności Chrześcijan. Na jego sesji plenarnej w listopadzie 1973 r., a więc na prawie rok przed powołaniem do życia komisji, przyjęto w zasadniczym zrębie tekst Wskazówek, które dopiero ona miała ogłosić.

Wskazówki 1974 Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie soborowej deklaracji są owocem doświadczenia zwłaszcza pierwszych lat posoborowych. Na wstępie przypomniano też, do czego zobowiązuje wspólne dziedzictwo chrześcijan i żydów.

„Więzy duchowe i historyczne odniesienia, które łączą Kościół z judaizmem, każą potępić, jako przeciwne samemu duchowi chrześcijaństwa, antysemityzm i dyskryminację w jakiejkolwiek formie. Sama zresztą godność osoby ludzkiej wystarcza, by je potępić. Co więcej, te więzy i odniesienia narzucają obowiązek lepszego wzajemnego zrozumienia i odnowionego szacunku. Chodzi zwłaszcza o to, by chrześcijanie starali się lepiej poznawać fundamentalne składniki religijnej tradycji judaizmu”.

Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem proponuje praktyczne zastosowania co do dialogu, liturgii, nauczania i wychowania oraz wspólnej działalności społecznej. W rozdziale o dialogu raz jeszcze powraca do problemu wzajemnej nieznajomości i potrzeby jej nadrobienia – również dla lepszego poznania samych siebie. Wyraża to dobitnie:

„Stosunki pomiędzy żydami i chrześcijanami, jeśli w ogóle istniały, nie wychodziły zazwyczaj poza stadium monologu. Chodzi zatem teraz o zbudowanie prawdziwego dialogu. Dialog stanowi uprzywilejowany sposób wzajemnego poznawania się, a w szczególnym przypadku dialogu Żydów i chrześcijan, pogłębiania bogactw własnej tradycji”.

Posoborowy watykański dokument zawiera stwierdzenie rzadko chyba zauważane – a szkoda, bo pozwoliłoby to uniknąć pewnych nieporozumień. Okazuje się, że dialog z żydami bynajmniej nie wyklucza głoszenia im Chrystusa!

„Zgodnie z naturą swej boskiej misji Kościół głosić powinien światu Jezusa Chrystusa. Bacząc, by świadectwo dawane Jezusowi Chrystusowi nie było odczuwane przez Żydów jako agresja, katolicy dołożą starań, by żyć swą wiarą i ją głosić w bezwzględnym szacunku dla wolności religijnej, takiej, jakiej naucza Sobór Watykański II w deklaracji Dignitatis humanae. Postarają się także zrozumieć trudności, jakie dusza żydowska, słusznie przeniknięta wysokim i bardzo czystym pojęciem boskiej transcendencji, odczuwa przed tajemnicą Słowa Wcielonego”.

Dokument zaleca braterskie spotkania i rozmowy, a gdzie to będzie możliwe i zgodne z życzeniem obu stron, także wspólną modlitwę, zwłaszcza o sprawiedliwość i pokój. Z kolei podejmuje temat liturgii:

„Należy pamiętać o istniejących związkach liturgii chrześcijańskiej i żydowskiej. Wspólnota życia w służbie Bogu oraz ludzkości ze względu na miłość Boga, służbie takiej, jaka urzeczywistnia się w liturgii, cechuje zarówno liturgię żydowską, jak i chrześcijańską. Dla stosunków żydowsko-chrześcijańskich ważne jest zapoznawanie się ze wspólnymi elementami życia liturgicznego – formułami, świętami, obrzędami – wśród których Biblia zajmuje zasadnicze miejsce”.

Zachęca się ponadto do właściwego wyjaśniania wiernym biblijnych czytań liturgicznych. Biblia zajmuje też ważne miejsce w części poświęconej nauczaniu i wychowaniu. Przypomina się, że ten sam Bóg przemawia w Starym i w Nowym Testamencie, nie należy ich zatem uważać za przeciwstawne. Jezus, wszyscy apostołowie i znaczna część Jego pierwszych uczniów pochodzili z narodu żydowskiego, a On sam przy całej nowości swego nauczania posługiwał się w nim podobnymi metodami, jak ówcześni rabini.

„Historia judaizmu nie skończyła się na zburzeniu Jerozolimy, lecz trwa nadal, rozwijając tradycję religijną, której znaczenie, choć jak sądzimy, uległo głębokiej przemianie po Chrystusie, zachowuje wielkie bogactwo wartości religijnych”.

Dokument zaleca informowanie na te tematy w katechizmach, książkach z zakresu historii i mediach. Zachęca, by tam, gdzie to możliwe, tworzyć katedry studiów nad judaizmem i popierać współpracę z uczonymi żydowskimi. Wreszcie podejmuje sprawę wspólnej działalności społecznej:

„W duchu proroków chrześcijanie i żydzi będą chętnie współpracować w poszukiwaniu sprawiedliwości społecznej i pokoju, zarówno na szczeblu lokalnym, jak krajowym i międzynarodowym”.

Na zakończenie Wskazówek i sugestii w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej „Nostra aetate” zwraca się uwagę na znaczenie, jakie troska o braterstwo chrześcijańsko-żydowskie ma dla samych chrześcijan.

„Problem stosunków między żydami i chrześcijanami dotyczy Kościoła jako takiego, skoro «badając swą własną tajemnicę» spotyka się on z tajemnicą Izraela. Problem ten nie traci więc znaczenia nawet w tych regionach, gdzie nie ma wspólnoty żydowskiej. Posiada on także wymiar ekumeniczny. Powrót chrześcijan do źródeł i początków ich wiary, zaszczepionej na Starym Przymierzu, przyczynia się do poszukiwania jedności w Chrystusie, kamieniu węgielnym”.

Ten aspekt relacji chrześcijańsko-żydowskich wskazuje, dlaczego Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, która przed 35 laty wydała ten dokument, należy do dykasterii zajmującej się dialogiem ekumenicznym, a nie międzyreligijnym, mimo iż judaizm jest przecież religią niechrześcijańską. Można chyba powiedzieć, że poznawanie go służy paradoksalnie poznawaniu samego Chrystusa, a więc do Niego zbliża. A watykańska komisja, powołana, by troszczyć się o relacje między żydami i katolikami, ma to czynić także we współpracy z chrześcijanami innych wyznań. Dialog chrześcijańsko-żydowski przyczynia się bowiem do zbliżenia między Kościołami.

Artykuł z cyklu Wspólne dziedzictwo publikujemy za Radiem Watykańskim