Rodzima Wiara: Polska dla pogan

O chrześcijaństwie mówią: judeochrześcijaństwo. Polaków nazywają ludem aryjskim, którego kulturę wypaczyło chrześcijaństwo. Potępiają słabość, chorobę, pokorę. Sławią tężyznę fizyczną, aktywność i żywotność. Najwyższą wartością jest dla nich naród. O kim mowa? O faszystach? Nie. Takie idee wyznaje legalnie istniejący w Polsce ruch religijny: Rodzima Wiara.

Wyznanie Wiary Lechitów
Dr Potrzebowski opracował "Wyznanie Wiary Lechitów", sformułowane w 16 punktach:
1. Rodzima wiara Polaków opiera się na dziedzictwie Lechitów, instynkcie, rozsądku, doświadczeniu, rozumie i nauce. Naszym obowiązkiem przyczyniać się jak najwięcej do jej rozkwitu.
2. Lechici czczą Bogów jak wszyscy Ariowie czcząc Słońce i cały Wszechświat, Matkę-Ziemię naszą rodzicielkę i siły przyrody.
3. W prawach przyrody stale odkrywamy boskie siły sprawcze Świata. Wszelkie życie dzieje się wedle tych praw. Podporządkowanie się im jest naszą powinnością. Wyznajemy wiarę w życie zgodne z prawami Przyrody.
4. Słońcu, najbliższemu nam ognisku hierarchicznego, nieskończonego, wiecznego i żywego Wszechświata, zawdzięczamy wszystko na naszej Ziemi. Wraz z lądami, wodami, roślinami i zwierzętami jesteśmy Jej cząstką. Tylko człowiek jest tego świadom; przez to ciąży na nim ogromna odpowiedzialność.
5. Obyczaje i obrzędy są składową każdej wspólnoty wyznaniowej, również naszej. Wyznajemy rodzime dziedzictwo Lechitów. Będziemy to przekazanie z przeszłości pomnażać i wzbogacać.
6. Nasze istnienie zawdzięczamy rodzicom i przodkom. Oddajemy im cześć a pamięć o nich przekazujemy przyszłym pokoleniom.
7. Życie jest walką, jak walka życiem. Walka to ruch ku doskonalszemu, parcie naprzód, pokonywanie oporu. W walce wspierają nas instynkty. Takie są prawa Przyrody, są one niezmienne i odnoszą się do każdego człowieka i do każdego narodu.
8. Ciało i duch tworzą nierozerwalną i wzajemnie warunkującą się jedność i całość. To są dwie strony i pierwiastki tego samego bytu. Lechici podkreślając równą wartość obojga dążą do ich równomiernego i równoczesnego doskonalenia.
9. Postępowanie każdego człowieka i narodu wyznacza ich charakter. Ten jest zaś wytworem dziedzicznych cech oraz otoczenia, nacisku środowiska i wychowania. Miarą wartości ludzi i narodów jest ich dorobek i tylko wedle niego oceniamy je.
10. Pobłądzić i zawinić może każdy z nas; bywa takie zdarzenie losu. Błąd i winę można tylko własnymi czynami naprawić i zmazać. Takie są odwieczne zasady Lechitów i wszystkich Ariów.
11. Ból i cierpienie ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem oraz budzą siły obronne ciała i ducha. Wywołują one nie tylko wstrząs ale i wspomagają ozdrowienie. Nie są one dobre ani złe. Tak objawiają się prawa przyrody. Narodziny i śmierć jednostki są konieczne dla stałego rozwoju gatunku i rodzaju. Pojmujemy tą przyrodniczą konieczność. Nie jest ona karą ani nagrodą. Naród jest zaś potencjalnie nieśmiertelny w swej istocie, ciągle odnawiający się.
12. Nieśmiertelność osiągamy przez potomstwo i twórcze działanie, które daje największą radość życia. Twórczość w narodzie i dla narodu uznajemy za najbardziej wartościową.
13. Lechickie zasady etyczne opierają się na boskich prawach przyrody. Najwyższymi wartościami są wiedza i siła, rozum i zdrowie, prawość i tężyzna, odpowiedzialność i żywotność, godność i rzetelność, wytrwałość i odwaga, wierność i silna wola, duma i sprawność. Potępiamy nieuctwo i słabość, głupotę i chorobę, chwiejność i tchórzostwo, zdradę i uzależnienie, podstępność i warcholstwo, zwalczamy bojaźń i uległość, pokorę i bierność. Dążymy do wielkości, mocy, piękna, prawdy i dobra.
14. Działanie zgodne z przyrodą i włączenie się w wiecznotrwały rozwój Świata daje życiu każdego z nas podniosłe, uświęcające je znaczenie wykraczające poza byt jednostki i możliwość stałego doskonalenia się.
15. Lechicki naród polski i lechiccy sąsiedzi należą wraz z pozostałymi narodami sławskimi do wielkiego rodu aryjskich ludów Europy. Pragniemy odnowić zerwaną przed wiekami jedność między nimi oraz jedność między naszym pochodzeniem a wyznaniem, ażeby oprzeć na niej duchowy i materialny byt narodu. Polska – Lechia – Sławia – Aria to nasze posłannictwo – Sława im!
16. Wiecznie rozwija się wszechogarniający człowieka jednorodny Bogo – Świat – Sława mu! Zaszczytnym powołaniem człowieka jest czynny udział w tym rozwoju i stałe zwiększanie wartości życia, by go czynić lepszym i piękniejszym, by mu nadawać nadrzędne wymiary zgodne z Tworzycielską Wolą.

Niechaj Dobre będzie stale przekuwane w Lepsze a Moc potężnieje w nieskończoność!

Święte góry
W warstwie obrzędowej Rodzima Wiara opiera się na zrekonstruowanych przez siebie rytuałach dawnych Słowian. Obchodzone są następujące święta: Gody - pierwszy dzień zimy; Sobótki – Noc Kupały – w najkrótszą noc roku; Święto Odradzającego się Życia – w pierwszy dzień wiosny; Święto Zbiorów – w pierwszy dzień jesieni. Osobiste święta to urodziny, postrzyżyny i kosopleciny, zaślubiny i pożegnanie zmarłego. Ruch opowiada się za spopielaniem zwłok.
Na czele Rodzimej Wiary stoi Naczelnik, wybrany przez Wiec zwykłą większością głosów na czas nieograniczony. Inne organy władzy ruchu to: Zastępca Naczelnika, Ława Rozjemcza (składająca się z przewodniczącego i dwóch ławników) i Skarbnik, wszyscy mianowani przez Naczelnika na czas nieograniczony. Organizacja dzieli się na okręgi, obwody i gniazda.
Rodzima Wiara za miejsca kultu uważa dawne sanktuaria starosłowiańskie, zwłaszcza góry Ślęża, Radunia, Wieżyca, Łysiec, Łysa Góra, Dobrzyniecka Góra i Rowokół. Świętymi jeziorami Polaków są przede wszystkim Gopło i Lednickie. Świętymi są źródła wszystkich polskich rzek oraz Biskupin, wzgórza w Szczecinie i na wyspie Wolin.
Rodzima Wiara liczy obecnie około 100-200 członków i sympatyków. Symbolem używanym najczęściej w publikacjach i dokumentach jest runiczna swastyka, przypominająca równoramienny krzyż z wpisaną w środek swastyką lewoskrętną.

Nacjonalizm, antykatolicyzm i antysemityzm
Ruch od samego początku istnienia zaczął skupiać młodzież związaną z ideologią skrajnej prawicy, zwaną popularnie skinami. Już 1 listopada 1996 roku podczas spotkania na Ślęży, zawiązany został Oddział Ziemi Wielkopolskiej Zrzeszenia Rodzimej Wiary. W jego skład weszli między innymi członkowie Związku Jarotan, działającej w latach 1988-1990 na terenie Jarocka. Była to nieformalna grupa neopogańska skupiająca młodzież z takich właśnie środowisk.
Rodzima Wiara nawet w publikowanych przez siebie tekstach deklaruje wrogość do chrześcijaństwa, a szczególnie katolicyzmu, a także antysemityzm. Świadkowie ich obrzędów twierdzą, że zarówno antykatolicyzm jak i antysemityzm są w tym ruchu bardzo mocne, widoczne na każdym kroku.


UWAGA: Artykuł został napisany w roku 2002, stąd niektóre zawarte w nim informacje mogą już być nieaktualne.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |