Post w islamie

Odciąć się od wszystkiego...

Zobacz też: Ramadan :.

Seyyed Muhammad Husayn Tabatabai

Jednym z nakazów świętej religii islamu jest post, który obowiązuje każdego dorosłego i pełnoprawnego muzułmanina w miesiącu ramadan. Dla wypełnienia tego nakazu należy powstrzymywać się codziennie od wszystkiego, co w poście jest zabronione, począwszy od porannego wezwania na modlitwę do czasu ok. 15 minut po zachodzie słońca.

Post posiada dla muzułmanów ogromne znaczenie. Nagroda i kara za jego przestrzeganie lub złamanie są tak wielkie, że Bóg zachował je w tajemnicy jako niespodziankę, tym niemniej kładzie nań silny nacisk.

Prorok powiedział, że ,,do Boga należy post i kara za jego złamanie”. Post odgrywa olbrzymią rolę w wyzwalaniu człowieka z pęt namiętności, złudzeń i żądzy oraz oczyszcza duszę z brudu grzesznych czynów.

Pewnego razu rzekł Prorok do Dżabira, syna Abdullaha Ansariego: „Posłuchaj Dżabir, ten miesiąc to ramadan, każdy kto w nim pości za dnia a nocą rozmyśla o Bogu powstrzymując się od tego co nieczyste i zakazane oraz panuje nad własnym językiem - ten nauczy się unikać grzechu nawet wtedy, gdy minie już miesiąc postu”. Dżabir odparł nie ukrywając radości: ,,O, Proroku, jakaż to piękna wiadomość”. Prorok nie podzielał jednak jego entuzjazmu, odpowiedział bowiem: „Zobaczysz, jakie to trudne...”.

Imam Sadiq nauczał, że ,,post jest tarczą chroniącą od ognia piekielnego”.

Ramadan - miesiąc Boga
Ramadan bywa bardzo pięknie i uroczyście nazywany przez muzułmanów, np.: „błogosławiony miesiąc?” lub „wiosna recytacji Koranu”. Najpiękniejszym i najdostojniejszym określeniem jest jednak „miesiąc Boga”.

Oczywiście każdy miesiąc jest „miesiącem Boga”, ale ramadan został tak nazwany ze względu na niezmierne znaczenie, jakie odgrywa w życiu muzułmanów. Ta nazwa najtrafniej oddaje jego głębię i specyfikę. W tym właśnie miesiącu została objawiona największa Święta Księga - Koran.

Wraz z nastaniem ramadanu otwarte zostają wrota Boskiej łaski dla wiernych. Pojawia się wtedy w człowieku światłość i czystość, rośnie gotowość do pracy nad sobą i poprawianie własnej moralności.

W ostatni piątek miesiąca sza'aban (poprzedzającego ramadan) Prorok tak scharakteryzował wielkość i znaczenie ramadanu: ,,Ludzie, «miesiąc Boga» przynosi wam łaskę, błogosławieństwo i przebaczenie. Stwórca uczynił go najlepszym miesiącem, jego dni są najlepszymi dniami, jego noce najlepszymi nocami, a jego godziny najlepszymi godzinami. W tym miesiącu Bóg zaprasza was jako swoich gości, byście cieszyli się jego łaskawością i mądrością. Zatem wspominajcie i wychwalajcie Boga za dnia, a udając się na spoczynek miejcie satysfakcję ze spełnionego obowiązku. Podczas ramadanu Bóg spełnia prośby tych, którzy się do niego zwracają. Mając czyste serca proście więc Boga, by pomógł nam w przestrzeganiu postu i recytacji Koranu.

Nieszczęśliwym jest zaś ten, kto w tym radosnym czasie jest pozbawiony Boskiej łaski i przebaczenia”.

Post pobudza pobożność
Bóg Najwyższy oznajmia w Koranie:
,,0 wy, którzy wierzyciel
jest wam przepisany post,
tak jak postał przepisany tym,
którzy byli przed wami
- być może, wy będziecie bogobojni”
(sura Krowa, aja 183)

Islam nakazuje swym wyznawcom, by pościli przez cały miesiąc ramadan. Post tworzy bowiem doskonałe warunki dla pobudzenia pobożności. Dzieje się tak dlatego, że człowiek powstrzymując się od zaspokojenia swych potrzeb fizjologicznych nabiera umiejętności przezwyciężania żądzy i namiętności związanych ze sferą psychiczną. Oczywiście islam nie uważa, że dla osiągnięcia tego celu wystarczy jedynie powstrzymać się od jedzenia i picia. Poszczący powinien odciąć się od wszystkiego, co jest przyczyną grzechu, co ciągnie go ku szatańskim podszeptom i uleganiu własnym zachciankom.

Naruszenie postu
Z naruszeniem postu mamy do czynienia wtedy, gdy poszczący między świtem a czasem ok. 15 minut po zachodzie Słońca nie powstrzyma się od:
1 - jedzenia i picia, nawet jeśli pokarmem byłaby np. ziemia, a napojem
żywica, a więc rzeczy nie spożywane w normalnych warunkach,
2 - stosunku płciowego,
3 - onanizmu,
4 - kłamstwa wobec Boga, Proroka i jego zastępców,
5 - zwilżenia gardła rozpyloną cieczą,
6 - zanurzenia całej głowy w wodzie,
7 - pozostawania po porannym azanie w stanie nieczystości spowodowanym
stosunkiem płciowym, menstruacją i krwawieniem połogowym,
8 - robienia lewatywy,
9 - umyślnych wymiotów.
Szczegółowe omówienie tych zagadnień znajduje się w przepisach praktycznych odnoszących się do postu.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |