Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

Zasady sahur
Wysłannik Allaha (S) nakazał, aby każdy, kto zamierza pościć spożył sahur (posiłek przed świtem). Powiedział: "Każdy kto zamierza pościć, niech zje coś na sahur." [Ibn Abi Szajbah, Ahmad i inni].
Powiedział też: "Spożywajcie sahur, bo w sahur jest baraka (błogosławieństwa)." [Buhari i Muslim].
Zakazał też Muzułmanom, aby nie zaniedbywali sahur. Powiedział: "Tym, co odróżnia nasz post od postu Ludzi Księgi jest posiłek sahur." [Ibn Abi Szajbah, Ahmad].

Autorzy konkludują:
Jasne jest na podstawie trzech różnych aspektów, iż Wysłannik (S) zalecił nam spożywanie sahur:
a) jest to jego zalecenie.
b) jest to jedno z istotnych elementów postu muzułmańskiego i odróżnia to post Muzułmanina od postu innych ludzi.
c) zabronił nam jego zaniedbywania.
Wszystkie trzy powody mają silną podstawę i zdają się wskazywać na jedną specyficzną rzecz, a mianowicie konieczność spożycia sahur.

6. Al Iftar (Posiłek po zachodzie słońca na zakończenie dziennego postu)
Kiedy osoba prawidłowo kończy post dzienny
Allah (T) objawił w Al-Qu'ranie:
"Dozwolone wam jest nocą w czasie postu" [Sura Baqarah - Krowa, 187, (2:187)].
Wysłannik Allaha (S) objaśnił, iż w powyższym fragmencie "noc" oznacza przyjście nocy i odejście dnia, w momencie kiedy słońce zniknie za horyzontem.

Pośpiech przy zakończeniu postu dziennego
O wy, którzy wierzycie! Ważne jest, abyście wykazali póspiech przy zakończeniu postu dziennego skoro tylko słońce zajdzie za horyzontem, ponieważ taka była praktyka Wysłannika Allaha (T) i jego Towarzyszy.
Amrun Ibn Maimoon Al-Awdi mówił: "Towarzysze Wysłannika najszybciej wśród ludzi kończyli post dzienny (w czasie modliwy Maghrib o zachodzie słońca) i ostatni jedli sahur (tj. zwykle odwlekali czas posiłku porannego do ostatniej możliwej chwili). "[Abdur Razak w Mussanaf].
Pośpiech przy al-iftar ma też inne korzyści, które możemy w tym miejscu wyliczyć:
· Pośpiech przy al-iftar przynosi dobro (hajr)
Sahl Ibn Sa'd (R) przekazuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) mówił: "Ludziom będzie wiodło się dobrze, dopóki będą wykazywać pośpiech przy zakończeniu postu dziennego." [Buhari i Muslim].
· Pośpiech przy al-iftar jest sunną (naśladowaniem) Wysłannika (S)
Jeżeli muzułmanie wykazaliby pośpiech przy al-iftar, to pomogłoby im to utrzymać sunnę i byliby następcami pobożnych przodków czyli ludzi "Salaf", którzy to praktykowali. Wiadomo, że osoba, która trzyma się sunny nigdy nie zabłądzi.
Sahl Ibn Sa'ad przekazuje, iż Wysłannik (S) Allaha (T) mówił: "Mój naród będzie trzymać się mojej sunny dopóki nie będzie czekać wschodzących gwiazd przed zakończeniem postu dziennego." [Ibn Hibban].
· Pośpiech przy al-iftar jest sposobem odróżnienia się od tych ludzi, na których Allalh jest zagniewany (Żydzi) i od tych, którzy błądzą (chrześcijanie).
Jeżeli ludzie pozostaną przy tym co jest dobre, ponieważ trzymają się sunny Wysłannika Allaha (T) a następnie zaprzestaną tych praktyk i zaczną iść drogą chrześcijan i Żydów stracą z pewnością wiele korzyści. Mówi o tym pewien hadis. Abu Huraira (R) przekazał, iż Wysłannik (S) Allaha (T) mówił: "Wiara (din) będzie najważniejsza tak długo, jak ludzie będą wykazywać pośpiech przy al-iftar, ponieważ Żydzi i chrześcijanie zwlekają." [Abu Dawud i Ibn Hibban].
Na podstawie powyższego hadisu nie powinniśmy jednak przypuszczać, iż praktykowanie jedynie tego hadisu powoduje, iż wiara (din) będzie dla nas najważniejsza. Hadis ten powinniśmy rozpatrywać ze wszystkimi wersetami Koranu i innymi hadisami Wysłannika (S), które mówią o odróżnianiu się od niewierzących.

Przerwanie postu dziennego przed modlitwą maghrib
Przekazuje się, iż "Wysłannik (S) Allaha (T) zazwyczaj przerywał post dzienny przed modlitwą maghrib." [Ahmad i Abu Dawud].
Abu Darda mówił: "Trzy są znaki od Wysłannika: pośpiech w przerwaniu postu dziennego, opóźnianie sahur i trzymanie prawej ręki na lewej w modlitwie (salat)." [Tabarani].

Co jest zalecane do zjedzenia przy przerwaniu postu dziennego?
Wysłannik (S) Allaha (T) często zalecał przerwanie postu daktylami, a w przypadku ich braku wodą.
Anas Ibn Malik mówił: "Wysłannik (S) zazwyczaj przerywał post dzienny przed modlitwą świeżymi daktylami. Jeśli ich nie było używał wówczas daktyli suszonych. A jeżeli ich nie znalazł, to zapijał kilkoma łykami wody. [Ahmad i Abu Dawud].

Co powinno być mówione, gdy kończymy post dzienny?
Osoba poszcząca powinna wiedzieć, że Allah (T) słucha jego próśb (du'a) i odpowiada na nie.
Abu Huraira przekazał, iż Wysłannik (S) Allaha (T) mówił: "Prośby trzech grup ludzi nie są odrzucane: du'a poszczącej osoby kiedy kończy dzieny post, du'a sprawiedliwego władcy-imama i du'a uciskanego." [Tirmizi, Ibn Majah i Ibn Hibban].
Zatem poszcząca osoba powinna wykorzystać czas, gdy przerywa swój post, aby prosić Allaha (T) o wszystko to, co uczyni jej życie łatwiejszym na Tym i na Tamtym świecie. Chociaż jakakolwiek du'a może być skierowana do Allaha (T) w tym czasie, to Wysłannik (S) zazwyczaj odmawiał jedną specyficzną. Powinniśmy się upewnić, że my również ją zmawiamy niezależnie od innych próśb, które kierujemy do Alaha (T) w tym czasie.
Wysłannik Allaha (S), kiedy przerywał swój dzienny post zazwyczaj mówił: "Odeszło pragnienie i żyły ozdrowiały. Błogosławieństwo jest ustanowione, jeżeli taka jest wola Allaha (dhahaba dhamaa'a wabtallat al uruq wa thabatal adżr insza'allaah)." [Ahmad, Al Baihaqi].
Korzyści z nakarmienia poszczącego
Obowiązkiem człowieka wierzącego jest próbować zawsze czynić dobro. Jednym z najlepiej nagradzanych u Boga dobrych uczynków jest nakarmienie poszczącego.
Prorok (S) mówił: "Ktokolwiek da poszczącemu cokolwiek, aby ten mógł przerwać post, otrzymuje takie samo błogosławieństwo jak osoba poszcząca i to nie zmniejsza w jakikolwiek sposób błogosławieńst tejże osoby." [Ahmad i Tirmizi].
Jeżeli ktoś jest zapraszony na iftar, wtedy on powinien odpowiadzieć na to zaproszenie. Jeżeli odmawia, nie jest posłuszny Wysłannikowi (S).
Zalecane jest również, aby zaproszona osoba zmówił du'a za gospodarza po zakończeniu posiłku, tak jak było to praktykowane przez Wysłannika (S).
Posłaniec (S) zazwyczaj prosił Allaha (T) w następujący sposób:
"Niech prawy człowiek spożywa twój pokarm. Niech aniołowie odprawiają modlitwę za ciebie, Niech poszczący przerywają swój post razem z tobą." [Ahmad, Nasai].
"O Allah! Nakarm tego, który mnie nakarmił. Daj napój temu kto mnie napoił." [Muslim].
"O Allah! Wybacz im i miej litość na nimi. Pobłogosław to, w co ich zaopatrzyłeś." [Muslim].
7. Czyny dopuszczalne dla poszczącego
Nie ma wątpliwości dla wiernego, który rozumie choć trochę przesłanie Quran-u i Sunny, iż Allah (T) pragnie ułatwić Swoją Drogę dla Jego wiernych. Allah (T) dopuszcza pewne rzeczy osobom, które poszczą.
Post dzienny jest ważny dla osoby, która obudzi się w stanie dżunub (ciało po oddaniu nasienia przechodzi w stan dzunub, w którym nie wolno modlić się, należy wykonać wówczas ghusl, aby pozbyć się tego stanu).
A'isza i Umm Salamah relacjonuje: "Czasami zdarzało sie tak, iż gdy nadchodziła pora modlitwy porannej fadżr Wysłannik (S) był w stanie dzunub po stosunku odbytym poprzedniej nocy. Brał wtedy kąpiel i rozpoczynał swój post dzienny. [Buhari].

«« | « | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |