Świadkowie Jehowy

Podstawowe informacje

Historia Świadków Jehowy:.
Świadkowie Jehowy w Polsce:.

Są największą spośród grup zwanych badaczami Pisma Świętego. Na całym świecie jest ich ponad 6 milionów, w Polsce – aż ok. 124 tysięcy.

Zasady
Świadkowie Jehowy są antytrynitarzami – odrzucają wiarę w Trójcę Świętą. Uznają jedynie autorytet Biblii, a studiują ją na swoich zebraniach, które mają charakter otwarty. Pomocą do tego są liczne wydawane przez nich publikacje.
Podstawowe nauki Świadków Jehowy:
• Biblia jest Słowem Bożym i prawdą
• "Jehowa" to imię Boże
• Chrystus jest Synem Boga i Jemu podlega
• Chrystus umarł na palu, nie na krzyżu
• Chrystus dał swe ziemskie życie na okup za posłusznych ludzi
• Ofiara Chrystusa jest wystarczająca
• Chrystus zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia duchowego
• Chrystus jest obecny w duchu
• Obecność (paruzja) Chrystusa jest niewidzialna
• Człowiek nie powstał w wyniku ewolucji, lecz został stworzony
• Ludzie umierają z powodu grzechu pierwszego człowieka
• Duszą jest istota żywa, która w chwili śmierci przestaje istnieć
• Piekło to powszechny grób ludzkości
• Dla zmarłych jest nadzieja zmartwychwstania
• Modlitwy należy kierować tylko do Jehowy, poprzez Jezusa
• Trzeba się ściśle trzymać biblijnych zasad moralnych
• Do wielbienia Boga nie wolno używać wizerunków
• Trzeba wystrzegać się spirytyzmu
• Doustne lub dożylne przyjmowanie krwi jest pogwałceniem prawa Bożego
• Prawdziwi naśladowcy Jezusa trzymają się z dala od świata polityki
• Chrześcijanie mają dawać świadectwo, rozgłaszać dobrą nowinę
• Chrześcijanin nie może uczestniczyć w ruchach ekumenicznych
• Chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie symbolizuje oddanie się Bogu
• Posługiwanie się tytułami religijnymi jest nie biblijne
• Żyjemy w "czasie końca" – "dniach ostatnich". Wkrótce nastąpi "koniec obecnego systemu rzeczy"
• Szatan jest niewidzialnym władcą tego świata
• Bóg usunie obecny niegodziwy system rzeczy w bitwie Armagedonu pomiędzy siłami Dobra i Zła
• Źli zostaną wytraceni na zawsze
• Jedynie tysiącletnie Królestwo Boże roztoczy nad ziemią sprawiedliwe rządy i zapewni na ziemi idealne warunki życiowe
• Razem z Chrystusem będzie panować w niebie "mała trzódka" (144 tysiące)
• Pozostali ludzie cieszący się uznaniem Bożym otrzymają życie wieczne na rajskiej ziemi, będącej pierwotnym zamierzeniem Boga co do ziemi i ludzkości
Świadkowie Jehowy nie pełnią służby wojskowej, nie składają przysiąg, nie palą tytoniu, nie używają narkotyków.

Struktura
Cały organizacyjny aspekt społeczności Świadków Jehowy podporządkowany jest najważniejszemu dla nich zadaniu, głoszeniu. Życie gorliwych wyznawców jest wypełnione obowiązkami. Zachęca się ich do wybierania sobie takich zajęć, które pozwalałyby na prowadzenie domokrążnej sprzedaży czasopism, literatury i Biblii. Świadek, który pracuje jako "pionier" musi wypełniać swą misję przynajmniej przez 100 godzin miesięcznie. Inni, którzy są "głosicielami" prowadzą działalność przez minimum 10 godzin miesięcznie. Liczba godzin została obecnie zmniejszona, gdyż "pionierzy" nie są w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom. Świadkowie Jehowy muszą w ciągu tygodnia uczestniczyć w kilku wieczornych spotkaniach, jak też w coniedzielnych spotkaniach całego zboru i w zajęciach poświęconych studiowaniu Biblii w domach przyszłych wyznawców.
Społeczność zorganizowana jest w zbory, którym usługują starsi. Świadkowie Jehowy publikują Biblię, której od 1926 roku wydali ponad 100 mln egzemplarzy w 34 językach, dwutygodnik "Strażnica" (każdy numer drukowany jest w ponad 22 mln egzemplarzy), tłumaczony w całości na 126 języków oraz w częściach na 114 innych, dwutygodnik "Przebudźcie się!" (drukowany w ponad 19 mln egzemplarzy) tłumaczony na 81 języków, ponadto wiele broszur, traktatów oraz wydawnictw encyklopedycznych z zakresu biblistyki. Cała ich działalność wydawnicza wspierana jest dobrowolnymi datkami, a publikacje rozpowszechniane są nieodpłatnie.
Na czele komitetu międzynarodowego Świadków Jehowy stoi prezydent, któremu podlegają organizacje oraz komitety w poszczególnych krajach. Na czele komitetu krajowego stoi sługa kraju, kraj dzieli się na obwody, którymi kierują słudzy obwodów, im zaś podlegają słudzy zborów.
Siedzibą prezydenta organizacji jest Nowy Jork.

Wiele artykułów analizujących doktrynę Świadków Jehowy można znaleźć na stronie Apologetyka
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |