Epifaniści sami o sobie

Wierzymy:

Że Jehowa jest Najwyższym Bogiem - nieskończonym, wiecznym i niezmiennym, doskonałym w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy; że Jezus, Jego Jednorodzony Syn, istniał jako potężne Słowo lub Logos, początek stworzenia Bożego, pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych, przedstawiciel Ojca we wszystkich dziełach stworzenia zanim stał się człowiekiem.

Że Chrystus obecnie jest istotą duchową; że stał się duchem ożywiającym, który sam ma nieśmiertelność.

Że Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna przejawia się we wszystkich prawdziwych chrześcijanach.

Że człowiek został stworzony doskonałym, na obraz charakteru Boga i że na skutek grzechu dosięgła go kara – nie wiecznego życia w mękach, lecz – śmierci, unicestwienia, na którą był narażony przez obcowanie z różnymi rodzajami zła, dozwolonego przez Boga w celu poznania przez człowieka przy pomocy doświadczenia natury zła i skutków grzechu oraz rozwinięcia pragnień niepopełniania grzechu i przebaczania.

Że Kościół, stanowiący 144 000 jednostek, zebranych spośród żydów i pogan, jest Świątynią Boga, że konstrukcja tej wielkiej Świątyni była wznoszona przez cały wiek Ewangelii, począwszy od chwili, gdy Jezus stał się Odkupicielem rodzaju ludzkiego i Głównym Kamieniem Narożnym tej Świątyni, przez którą, gdy będzie ukończona, spłyną na wszystkich ludzi, którzy będą mieli przystęp do Niego, Boskie błogosławieństwa.

Że w międzyczasie postępuje przedtysiącletnie przygotowanie – cyzelowanie, kształtowanie i polerowanie – poświęconych wieku Ewangelii wierzących w pojednanie w Chrustusie za grzech. Kiedy już ostatni z nich będzie gotowy, wielki Mistrz wszystkich razem wywiedzie w zmartwychwstaniu. A Świątnica, napełniona chwałą Pańską, stanie się miejscem spotykania się Boga z ludźmi przez cały wiek Tysiąclecia.

Że nadzieja prawdziwego ludu Bożego obecnie rozwijanego dotyczy hojnego wejścia do wiecznego Królestwa Boga i że obecną jego misją jest rozwinięcie i udoskonalenie samego siebie oraz innych w podobieństwie do Chrystusa, by móc świadczyć o Bogu i Chrystusie światu i przygotować się do dzieła błogosławienia wszystkich narodów świata w nadchodzącym Królestwie na ziemi.

Że Jezus jest ubłaganiem za grzechy Kościoła i świata; że wiek Ewangelii jest dniem sądu Kościoła; że Bóg wyznaczył Dzień trwający tysiąc lat, podczas którego będzie sądził świat w sprawiedliwości, a szatan będzie wówczas związany; że nikt z rasy Adama nie będzie miał drugiej sposobności, lecz każdy otrzyma jedną pełną, wolną i dostateczną okazję, by móc osiągnąć wieczne życie przez Chrystusa, bądź w tym życiu, bądź po przebudzeniu z martwych.

Że Ewangelia była głoszona Abrahamowi w słowach; że Chrystus, Głowa i Ciało, jest tym wielkim nasieniem Abrahamowym (reszta ludu Bożego stanowi podrzędne nasienie), przez które będą błogosławione wszystkie narody ziemi; że to błogosławieństwo zbawienia świata nastąpi podczas drugiego adwentu Jezusa, w czasach naprawienia wszystkich rzeczy, gdy Królestwo Boże będzie zaprowadzone na ziemi.

Że aktualnie znajdujemy się w "czasie końca", z jego nie mającym precedensu "czasem ucisku", w okresie Epifanii lub Apokalipsy, w którym Jezus objawia się w swym drugim adwencie; że Jezus obecnie obala królestwo szatana; że Jego panowanie pokoju i sprawiedliwości wkrótce będzie zaprowadzone i że powrót Izraela do jego ojczyzny poprzedza panowanie Jezusa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |