Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

2. Ktokolwiek musi zrobić kaffarah (pokutę) i nie jest w stanie wykonać jakiejkolwiek czynności przypisanej przez hadis tzn. nie jest w stanie uwolnić niewolnika, pościć dwa kolejne miesiące, ani nie może nakarmić sześćdziesięciu miskin (biednych ludzi), nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż nie jest w stanie jej ponieść. Zasada zostosowana w tym przypadku mówi, iż nie ma odpowiedzialności bez możliwości, jak Allah (T) objawił:
Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. (...) (Sura Al-Baqarah (Krowa), 186, [2 : 286]).
Zasada ta zawarta jest też w tym samym hadisie Wysłannika (S), kiedy to człowiek odpowiedział, iż nie jest w stanie wykonać tego, co żąda Wysłannik (S).
3. Kaffarah (pokuta) nie obowiązuje kobiet, ponieważ sytuacja wskazana w hadisie zaszła pomiędzy mężczyzną a jego żoną, a Wysłannik (S) nakazał kaffarah (pokutę) tylko dla niego. A Allah wie najlepiej.

Al Fidyah (Okup)
1. Zasady postu dla kobiet brzemiennych i karmiących piersią są takie same, jeżeli każda z nich obawia się o swój stan zdrowia albo dziecka: mogą one złamać post i za każdy odpuszczony dzień nakarmić jedną biedną osobę (miskin).
Ibn Abbas (R) przekazuje: Kiedy werset: "(...) I ktokolwiek spośród was rozpozna ów miesiąc niech pości. (...) " został objawiony, mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku niezdolni do postu, jak również kobiety brzemienne i karmiące piersią obawiające się o siebie i dziecko, mogli jeść w Ramadanie, ale musieli nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień.
2. Mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku mogą jeść podczas Ramadanu, ale powinni nakarmić jedną biedną osobę za każdy opuszczony dzień postu.

16. Id Al Fitr
"W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem." - powiedział Wysłannik (S) do Abu Bakra (R). [Buhari i Muslim]. Określenie "nasze święto" jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie - szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików (politeistów). Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (T).
Wysłannik (S) wiele razy w swoich wypowiedział nakazywał, abyśmy odróżniali się w stosunku do muszrików. Szczególnie w przypadku tych dwóch świąt (idów) chciał, abyśmy zaznaczyli swoją odmienność. Dlatego też, po tym jak zobaczył mieszkańców Medyny, obchodzących przed Islamem dwa święta, powiedział: "Allah dał wam lepsze niż tamte (święta): Id Al Adha (Święto Ofiarownia) i Id Al Fitr (Święto Zakończenia Postu)." [Ahmad, Abu Dawud i Nasa'i].
Id Al Adha obchodzi się po zakończeniu Hadżdżu (Pielgrzymki), natomiast Id Al Fitr po zakończeniu Ramadanu. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż powinniśmy je hucznie i demonstracyjne obchodzić. Na podstawie tych jasnych faktów, muzułmańscy uczeni przywiązują wielką wagę do koncepcji odróżniania się od muszrików w obchodzeniu naszych świąt.
Jest tak, ponieważ wszelkie ceremonie mają duży wpływ na nasze umysły i zachowania. Odróżniać się w naszym obchodzeniu świąt oznacza również, iż nie powiniśmy uczestniczyć w w ceremoniach politeistów podczas ich świąt. Umar (R) powiedział: "Nie uczcie się języków politeistów - bez wyraźnej konieczności - ani nie wchodźcie do ich świątyń podczas ich świąt, gdyż dosięga ich gniew Allaha (T) [Bajhaqi].
Muzułmanie mogą również pościć w dniach świąt politeistycznych. Umm Salamah (R) przekazuje, iż Wysłannik (S) miał w zwyczaju pościć w soboty i niedziele. Kiedy zapytano go o powód, odpowiedział: "Są to dwa dni świąteczne muszrików, a ja chciałbym być wobec nich w opozycji. [Ahmad i Nasai].
Aby właściwie zrozumieć kocepcję odróżniania się od muszrików, rzeczą niezwykle ważną jest - jeśli chcemy rzeczywiście odróżniać się od muszrików w naszych ceremoniach, w sposób jaki był określony przez Wysłannika (S) - stosowanie Sunny w sposób dosłowny. To gwarantuje nam, iż będziemy prawdziwymi naśladowcami Wysłannika (S).
A zatem, jeśli chcemy być jego naśladowcami, to powinniśmy wystrzegać się innowacji (bid'ah) w tych ceremoniach. Innowacje (bid'ah) pojawiają się kosztem Sunny, zastępując ją. Ibn Tajmijah mówił: "W sercu nie ma miejsca na Sunnę i bid'ah." [Al Iqtida]. Allah (T) objawił:
Powiedz: "Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!" [Sura Ali Imran - Rodzina Imrana, 31, (3 : 31)].
Poniżej przedstawione są niektóre praktyki z Sunny Wysłannika (S) dotyczące świąt (id'ów), które muzułmanie powinni stosować. Przedstawione sa również niektóre innowacje (bid'ah), których należy unikać. Rzeczą ważną jest praktykowanie Sunny id'ów, gdyż od tego zależy czy rzeczywiście nasze święta będą się odróżniały od świąt muszrików.

Sunna świąt (id'ów)
1) Sunną jest podczas id'u założyć najlepsze ubrania jakie posiadamy. Przekazuje się, iż praktykował to Ibn Umar wraz z innymi Towarzyszami Wysłannika (S). [Fath al Bari].
2) Jest obowiązkiem (wadżib) odbyć modlitwę Id Al Fitr. Wysłannikowi (S) i jego Towarzyszom nigdy nie zdarzyło się, aby jej nie odbyli. Było nawet tak, iż ludzie gromadzili się na tę modlitwę, nie wyłączając kobiet z okresem, dzieci i starych ludzi. [Buhari i Muslim].
3) Sunną jest spożycie daktyli przed wyjściem na modlitwę świąteczną, aby pokazać, iż nie pościmy. "Wysłannik (S) miał w zwyczaju nie wychodzić na modlitwę id'ową, zanim nie zjadł kilku daktyli." [Buhari i Ahmad].
4) Sunną jest recytacja Takbiru na głos po opuszczeniu domu na modlitwę id'ową. Wysłannik miał w zwyczaju recytować to do zakończenia modlitwy. [Silsilat Al Ahadis As Sunnah].
5) Nie ma żadnego hadisu, mówiącego dokładnie co Rasulullah (S) recytował w drodze na modlitwę, ale Ibn Mas'ud w czasie Takbiru recytował następujące wyrażenia:
Allahu Akbar (dwa razy) [Allah jest większy]
La Ilaha Illallaha [Nie ma bóstwa godnego czci, z wyjątkiem Allaha]
Allahu Akbar (dwa razy) [Allah jest większy];
Wa Lillahil Hamd; [Cała chwała należy do Niego]
[Przekazane przez Ibn Abi Szajbah].
6) Sunną podczas modlitwy Id Al Fitr jest odbycie jej w musalli (miejscu odkrytym) i nie w meczecie (masdżidzie). Wysłannik (S) nigdy nie odmawiał modlitwy świątecznej w meczecie. Abu Sa'id (R) relacjonuje: "Wysłannik (S) miał w zwyczaju w dniu Id Al Fitr i Id Al Adha iść do musalli i i pierwszą rzeczą, którą robił, była modlitwa." [Buhari i Muslim].
7) Nie wykonuje się ani azanu, ani ikamy przed modlitwą id'ową. [Muslim].
8) Ibn Abbas relacjonuje: "Wysłannik (S) modlił się dwa rak'aty w czasie modlitwy świątecznej. Nie modlił się ani przed tym, ani po tym." [Buhari].
9) Dżabir (R) relacjonuje: "Wysłannik (S) miał w zwyczaju wracać z modlitwy Id Al Fitr inną drogą niż ta, którą szedł na nią." [Buhari].
10) Dozwolone jest słuchanie pieśni (bez muzyki) w dniach świątecznych, szczególnie dla dzieci. [Buhari i Muslim].

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |