Chrześcijanin pośród religii świata

Christoph Gellner Chrześcijanin pośród religii świata, stron.327; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2010

Bycie religijnym oznacza dziś w nieunikniony sposób bycie „między- religijnym". Inne religie - jako stale tło dla refleksji nad własną wiarą - sta­nowią dziś dla nas większe wyzwanie niż kiedykolwiek.

Katolicki teolog Karl Rahner już przed laty stwierdził, że „pluralizm religii" jest nie tylko „faktem", lecz również „naj­większym wyzwaniem" dla chrześcijan: „Nie istnieje już jeden zjednoczony świat Zachodu (...). Dziś każdy jest w świecie dla każdego drugiego człowieka sąsiadem oraz bliźnim i dla­tego właśnie determinuje go sytuacja globalnej komunikacji wszystkich sytuacji życiowych: każda istniejąca w świecie re­ligia stanowi - podobnie jak wszystkie możliwości i rzeczywi­stości kulturowe innych ludzi - pytanie i możliwość oferowaną każdemu człowiekowi. Podobnie jak w innej kulturze w spo­sób konkretny i egzystencjalny doświadcza się relatywizacji własnej, tak nieuchronnie jest i w zetknięciu z innymi religiami"[6]. Amerykański socjolog religii Peter L. Berger mówi zaś o ambiwalentnej, związanej z wielością religii „niepewności relatywizmu"[7]. Fakt, że religie występują wyłącznie „w liczbie mnogiej", w postaci różnych dróg wiary, które w sposób nie­unikniony wzajemnie się relatywizują, prowadzi do zachwiania przekonania każdej religii o jej bezspornej oczywistości. Tym ważniejsze staje się przekonujące uzasadnienie poglądu o tym, że którejś z tych dróg przyznaje się pierwszeństwo. Konieczne jest zatem ukazanie argumentów, przemawiających za istnie­niem w chrześcijaństwie „wartości dodanej", tego, co naszą wiarę wyróżnia na tle wielkich alternatyw religijnych.

Z pluralizmem religijnym wiążą się nie tylko praktyczne i konkretne pytania dotyczące przyjaznego współżycia oraz możliwości współpracy dla dobra ludzkości. Pokojowej koegzy­stencji pozbawionej merytorycznej wymiany może grozić prze­kształcenie się w bezmyślny rytuał, który nie wytrzyma próby sytuacji konfliktowych. Z pewnością w codziennych kontak­tach różnice kulturowe odgrywają często ważniejszą rolę niż religijne; te ostatnie mogą jednak przyczynić się do zaognie­nia konfliktu. Wymiaru przekonań religijnych nie sposób trwale pominąć. W obliczu istnienia innych religii, ich trwałości oraz imponującej często duchowości chrześcijanin nie może zatem nie zadać sobie pytania orolę pluralizmu religijnego w Bożym planie zbawczym. Mimo że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie jednoznacznie, wy­zwaniu trwałego pluralizmu religijnego będziemy mogli stawić czoło jedynie wówczas, gdy podejmiemy refleksję nad tym, jaka jest wola Boża - czy pluralizm jest jedynie uciążliwym stanem, który musimy przezwyciężyć, czy też należy oceniać go pozytywnie? Czy wielość religii, które wiele z chrześcijaństwem łączy, z których jednak każda posiada własną prawdę, może zo­stać przez nas zaakceptowana jako zgodna z wolą Bożą?

Trzy egzemplarze książki, ufundowane przez Wydawnictwo Święty Wojciech wkrótce do rozlosowania pomiędzy czytelnikami naszego serwisu. Książkę można również nabyć na stronie wydawnictwa.

 

[1] Szczegółowo na ten temat Rudolf Englert, Stephan Leimgruber (red.), Erwachsenenbildung stellt sich religióser Pluralitat, Giitersloh-Freiburg 2005.
[2] Hans-Martin Barth, Evangelischer Glaubeim Kontext der Weltreligionen, Gutersloh 2002, s. 50.
[3] Podstawowe informacje: Hans Kiing i in., Chństentum und Weltreli-gionen. Hinfuhrung zum Dialog, Munchen-Zurich, 1984; tenże, Spurensuche. Die Weltreligionen auf dera Weg, Munchen-Zurich 2004; Karl-Josef Kuschel, Streit um Abraham. Was ]uden, Christen und Muslime trennt — und was się eint, Dusseldorf 2001; tenże, Juden Christen Muslime. Herkunft und Zukunft, Dusseldorf 2007; Hans Waldenfels, Phdnomen Chństentum. Eine Weltreli' gion in der Welt der Religionen, Freiburg 1994; Reinhold Bernhardt, Ende des Dialogs? Die Begegnung der Religionen und ihre theologische Reflexion, Zurich 2005; Hans Kessler, Den verborgenen Gott suchen. Gottesglaube in einer von Naturwissenschaften und Religionskonflikten geprdgten Welt, Paderborn 2006.
[4] Por. Christoph Gellner, Hermann Hesse und die Spiritualitdt des Ostens, Diisseldorf 2005; tenże, Weltreligionen im Spiegel zdtgenóssischer Literatur. Barbara Fńschmuth, Adolf Muschg und die interkulturelle Herausforderung der Theologie, Karlsruhe 2005; tenże, Wie der Buddha in den Westen kom. Her¬mann Hesse, Luise Rinser und Adolf Muschg, w: Hermann-Hesse-Jahrbuch t. 3, Tiibingen 2007, s. 47-69; tenże, Zeitgenossische Literatur — Echolot fur Religion? Erkundungen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, w: Mi-chael Durst, Hans J. Miink (red.), Religion und Gesellschaft, Fribourg 2007, s. 197-240.
[5] Stephan Leimgruber, Interreligioses Lemen. Miinchen 1995, s. 134
[6] Karl Rahner, Dos Christentum und die nichtchristtichen Religionen, w: Karl-Josef Kuschel (red.), Christentum und nichtchrisdiche Religionen. Theo-logische Modelle im 20. Jahrhundert, Darmstadt 1994, s. 65-85, 65 nn
[7] Peter L. Berger, Der Zwang żur Hdresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt 1980, s. 23.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg