Ramadan: Wszystko o muzułmańskim świętym poście

"Boże, oto miesiąc ramadan, w którym zesłałeś Koran jako prostą drogę dla ludzkości. To miesiąc doświadczenia, powrotu do Ciebie, przebaczenia i miłosierdzia. O Boże, udzielaj mi swej łaskawej pomocy i prowadź mnie ku posłuszeństwu wobec Ciebie. Ześlij mi dary, jakie niesie ten miesiąc i daj mi przebaczenie" - tak brzmi jedna z modlitw ramadanowych.

2. Dowód astronomiczny nie może zostać użyty do określenia nowiu lub do weryfikacji obserwacji w tym zakresie poczynionych przez godnych zaufania muzułmanów. Podobne obliczenia, które często okazywały się być nieścisłe i wywoływały spory i podziały pomiędzy muzułmanami, nie mogą być podstawą do określenia nowiu.
3. Jeżeli nów zostanie dostrzeżony gdziekolwiek na ziemi, ludzie we wszystkich miejscach, którzy dowiedzą się o tym w rozsądnym przedziale czasowym powinni go przyjąć jako swoją podstawę do rozpoczęcia nowego miesiąca.
4. Miesiąc rozpoczyna się, gdy widoczny jest nów księżyca, bez względu na to, czy pojawi się on przed, po, lub w czasie oczekiwanym.
Powinno zostać podkreślone, iż jednoczenie Muzułmanów i ich opinii jest jednym z naszych głównych celów. Jest to bardzo ważny obowiązek, którego nie może żaden Muzułmanin odrzucać. Jednakże, prawdziwa jedność nie może być osiągnięta na jakiejkolwiek innej drodze niż określonej przez Al-Qur'an, autentyczną Sunnę i kierownictwo Sprawiedliwych Salafów (pobożnych przodków). Jakiekolwiek inne podstawy jedności są nierealistyczne i na krótką metę.
Wzywamy wszystkich Muzułmanów, aby zaangażowali się w akty czci, które pozwolą im osiągnąć błogosławieństwa Ramadanu, zamiast marnować swój czas i energię na bezowocne spory i kłótnie. Niech Allah (T) pozwoli nam iść drogą Sunny we wszystkich naszych wierzeniach i uczynkach.
3 . Allah (T) ułatwia swoim sługom, a nie utrudnia.

Kto jest zwolniony z obowiązkowego postu?
Podróżny
Podróżny może wybrać czy pościć czy nie. Allah (T) objawił w Al-Quranie:
"(...) Kogo z was zastanie ten miesiąc, to niech pości w tym czasie. A ten, kto jest chory lub w podróży, to przez pewną liczbę innych dni. Bóg chce dać wam ulgę, a nie chce dla was utrudnienia; (...)" (Sura Al Baqarah - Krowa, 185, [2 : 185]).
Hamza bin Amr al Aslami, który zwykł często podróżować, zapytał Wysłannika (S): "Czy muszę pościć w czasie podróży?" Wysłannik (S) powiedział: "Jeżeli chcesz utrzymaj post lub go przerwij." [Buhari i Muslim].
Anas bin Malik powiedział: "Podróżowałem z Wysłannikiem Allaha (S) podczas Ramadanu. Ci, którzy pościli nie oskarżali tych, którzy nie poszczą, ani ci, którzy nie pościli nie oskarżali tych, którzy poszczą." [Buhari i Muslim].
Powyższe hadisy pokazują, iż podróżny może, w zależności od wyboru, pościć lub nie. Nie pokazują jednak, które postępowanie jest lepsze. Jednak z następującego hadisu wynika, iż lepiej jest nie pościć w czasie podróży. Wysłannik (S) powiedział: "Zaprawdę, Allah kocha tych, którzy akceptują jego zalecenia (koncesje), tak jak nienawidzi tych, którzy są Mu nieposłuszni." [Ahmad, Ibn Hibban].
Brak postu w czasie podróży jest lepszym wyborem dla tego, kto później bez przeszkód nadrobi post. Trzeba również podkreślić, iż nie jest dobrym uczynkiem post osłabionego podróżnika, tak jak określił to Wysłannik (S): " Nie jest dobrym uczynkiem pościć podczas podróży." [Buhari i Muslim].
Uwaga: Niektórzy myślą, iż w związku ze współczesnymi ułatwieniami w podróżowaniu, zasady ułatwiające post nie mają zastosowania. Jest to poważny bład, ponieważ Allah (T) swoje zalecenia określił dla wszystkich miejsc i epok:
"(...) Nie błądzi mój Pan i nie zapomina!" (Sura Ta Ha, 52 [20 : 52]).

Osoby chore
Ze względu na Swoje Miłosierdzie Allah (T) osobę chorą zwolnił z postu, co jest pewnym ułatwienem. Typ choroby, który umożliwia chorej osobie zwolnienie z postu jest zwązany z faktem, iz jeśli pościłaby, to spowodowałoby to uszczerbek na zdrowiu lub przedłużenie choroby. A Allah (T) wie najlepiej.

Kobiety podczas miesiączki i okresu poporodowego
Uczeni jednomyślnie zgadzają się co do tego, iż kobieta podczas miesiączki lub krawienia poporodowego nie może pościć. Powinny one przerwać post i nadrobić go w późniejszym czasie. Zgadzają się również co do tego, iż jeśli pościłyby w tym czasie, to nie miałyby za to żadnej nagrody.

Osoby w podeszłym wieku
Mujahid relacjonuje, iż Ibn 'Abbas recytował: "A na tych, którzy mogą to uczynić (i mają trudności podczas postu - przyp. tłumacza), ciąży obowiązek wykupu - żywienie biedaka. (Sura Al Baqarah - Krowa, 184, [2 : 1 84])" i komentował: "Odnosi się to do osoby w podeszłym wieku, która nie jest w stanie pościć. Powinna za każdy opuszczony dzień nakarmić jedną biedną osobę połową saa (jednostka miary oznaczająca dwie garści) ziarna".
Abu Hurajra powiedział: "ktokolwiek osiągnie podeszły wiek i nie jest w stanie pościć podczas Ramadanu, niech za każdy dzień odda mudd {?} pszenicy." [Ad-Darimi]

Kobiety w ciąży i karmiące piersią
Wielkim Miłosierdziem Allaha (T) wobec słabszych jest zwolnienie z ich postu. Do kategorii słabszych zaliczmy również kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Anas Ibn Malik relacjonuje: "Konie Wysłannika Allaha (S) zbliżyły się do nas, podszedłem więc do Wysłannika Allaha (S) i zobaczyłem go jak spożywa posiłek. Powiedział: "Podejdź bliżej i poczęstuj się." Odpowiedziałem: "Poszczę." On (S) powiedział: "Podejdź bliżej i pozwól, abym opowiedział ci coś o poście. Zaprawdę, Allah skrócił modlitwę (salat) dla podróżnego o połowę i zwolnił z ciężarów postu kobiety w ciąży i karmiące piersią..." [At-Tirmizi, Nasai].

4. Przepisy dotyczące postu w Ramadanie
Istotne zasady związane z miesiącem Ramadan
Muzułmanie muszą sobie uświadomić, iż błogosławieństwa związane z tym szczególnym miesiącem nigdy nie będą ich udziałem, aż zrozumieją przepisy od Allaha Azzawadżall i Wysłannika (S) i zastosują je tak, jak stosował je Wysłannik (S) i Prawi Salafowie (Pobożni Przodkowie). Zatem w naszym objaśnieniu tych przepisów będziemy starali się, tak mocno jak to możliwe, ograniczyć się do dwóch źródeł wiedzy o Islamie, tzn. Al-Qur'anu i Sunny, w interpretacji trzech pierwszych generacji Muzułmanów i tych, którzy ich śledzą. I niech Allah pomoże nam w czynieniu sprawiedliwości wobec Jego Wiary.

Odliczanie dni miesiąca Sza'ban
W związku z przygotowaniami do miesiąca Ramadan obowiązkiem społeczności muzułmańskiej jest szczególna troska dotycząca odliczania dni miesiąca Sza'aban. Taka była praktyka Wysłannika (S). Jest to szczegónie ważne, gdyż miesiąc muzułmański liczy dwadzieścia dziewięć albo trzydzieści dni. Początek miesiąca zaczyna się wraz z dostrzeżeniem półksiężyca (nów). Jeżeli jest jednak pochmurno i półksiężyc jest niewidoczny, wtedy dolicza się trzydziesty dzień Sza'abana i Ramandan rozpoczyna się następnego dnia.
Allah na określenie miesięcy i lat wyznaczył ludzkości fazy księżca. Opierając się na tym, miesiąc muzułmański nigdy nie przekracza 30 dni. Znajduje to potwierdzenie również w Sunnie Wysłannika (S).
Abu Hurajrah relacjonuje, iż Wysłannik (S) powiedział: "Zacznijcie post, jak tylko go (nów) zobaczycie i przerwijcie post jak go zobaczycie. Jeśli jest przed wami ukryty (z powodu zachmurzenia), odliczcie 30 dni Sza'bana." [Buhari i Muslim].

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |